Door de website van Artiestenboeking te openen en er materiaal van te gebruiken, stemt u in met de hierna genoemde bepalingen en voorwaarden. Uw aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden gaat in op het moment dat u onze site voor het eerst gebruikt. Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, verzonden of uitgezonden indien u schriftelijke toestemming heeft van Jiri Spaans, oprichter en rechtenhebbende van Artiestenboeking. Voor verzoeken dienaangaande kunt u contact met ons opnemen via Jiri@Artiestenboeking.com. Wel zal ter allertijde er een bronvermelding geplaatst moeten worden.

U verplicht zich materiaal van deze site niet aan te passen, te veranderen of te bewerken en het uitsluitend te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. In geen geval kan de organisatie van Artiestenboeking aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die, voortvloeit uit – of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de website van Artiestenboeking.

De website en alle informatie, namen, afbeeldingen, woord- & beeldlogo’s en iconen die betrekking hebben op Artiestenboeking en de Artiestenboeking feesten, producties, evenementen, diensten en producten (of op producten en diensten van derden) houden geen enkele garantie in van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, juistheid, rechtmatigheid of veiligheid, voor zover niet uitdrukkelijk anders is gesteld of dwingend voortvloeit uit de wet. U verklaart deze site uitsluitend te zullen gebruiken voor wettelijke doeleinden. Uw gebruik van de site zal geen inbreuk maken op de rechten van derden, noch het gebruik van de site door derden belemmeren of onmogelijk maken. U onthoudt u van alle gedrag dat onwettig is of het welk emotionele of materiële schade kan toebrengen aan anderen, het doen van obscene of beledigende uitingen of het belemmeren van de normale communicatie via deze site.

Jiri Spaans is de intellectueel eigenaar, auteursrecht-, beeldrecht en kopijrechthouder van: De naam ‘Artiestenboeking’, Het ‘gebogen’ Artiestenboeking logo, Het Artiestenboeking logo. De Artiestenboeking Huisstijl uitgebracht op flyers en briefpapier, de Artiestenboeking identiteit uitgebracht op promotieartikelen zoals: flyers, banners, posters, stickers, notitiebloks, etc. en alle producten die vallen onder de verzamelnaam merchandise. Daarnaast zijn ook alle digitale logo’s en producten, zoals: de website, het webdesign, banners, buttons, e-mailings eigendom van Jiri Spaans. Op alle in deze alinea genoemde items berust het beeldrecht, auteursrecht en databankenrecht. Het Nederlands en internationaal geldend auteursrecht is van toepassing.

Artiestenboeking, alsmede Jiri Spaans kunnen niet garanderen dat de faciliteiten die de site biedt, altijd beschikbaar zullen zijn of foutloos zullen functioneren, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat deze site of de server die hem aanbiedt vrij is van virussen of programmeerfouten en de inhoud in al zijn functionaliteit accuraat en betrouwbaar weergeeft. Als enige van deze bepalingen en voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig of niet toepasbaar zijn, blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig van kracht en zullen afdwingbaar en bindend zijn.

Jiri Spaans behoudt zich als oprichter, het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder daar melding van te doen. U bent verplicht regelmatig te controleren of dergelijke informatie aanwezig is, zodat u op voorhand op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen bekend zijn gemaakt, geeft u daarmee aan de gewijzigde reglementen te aanvaarden. Geschillen voortkomend uit het functioneren van deze website zullen afgehandeld worden volgens de Nederlandse wet voor een Nederlandse rechtbank.

Indien u vindt dat met de geplaatste foto’s inbreuk wordt gemaakt op de wet portretrecht, gaarne dit schriftelijk melden aan de organisatie. Er moet wel rekening gehouden worden met het feit, dat het aanwezig zijn bij een evenement en/of locatie, er vaak in de huisregels is opgenomen, dat de gemaakte foto’s vrij gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden.

Foto’s blijven ten aller tijde eigendom van degene die ze heeft gemaakt en het gebruiksrecht heeft verstrekt aan Artiestenboeking. Artiestenboeking verplicht zich de foto’s te behandelen als zijne haar eigendom. Het door een fotograaf aan Artiestenboeking verstrekt gebruiksrecht (mondeling of schriftelijk) kan niet worden ingetrokken, dit ter bescherming van één van de hoofddoeleinden van de website.

Bij willekeurige plaatsing van foto’s kunnen er helaas geen vergoedingen gedaan worden door de organisatie van Artiestenboeking. Het is ten aller tijde verboden zonder schriftelijke toestemming foto’s van deze internetsite te gebruiken voor doeleinden van derden. Echter als het gebruik gaat om de promotie van of rond de evenementen van Artiestenboeking kan u dit kenbaar maken aan de organisatie via dit e-mailadres: Jiri@Artiestenboeking.com. De organisatie kan dan besluiten deze schriftelijke toestemming te verlenen. De bepalingen en voorwaarden in deze DISCLAIMER zijn niet locatie of tijd gebonden, rechten zullen niet worden overgedragen en het gebruikersrecht of het uitleenrecht zal slechts na toetsing van het doel schriftelijk kunnen worden verleend voor een bepaalde tijd.

Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een schadevergoeding verschuldigd zijn van minimaal € 250,- (zegge twee honderd vijftig euro excl. BTW) per item. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken. Anders zijn we genoodzaakt het uit handen te geven aan ons juridisch team.

Overheid – Auteurswet 1912 | Wikipedia – Auteursrecht | Justitie – Auteursrecht

©+® 2003 – 2018 | Jiri Spaans | www.elusive.eu